ඩෙංගු උවදුරෙන් පීඩා විඳින කින්නියා ජනතාවට සහන සැලසීමට ගම්මැද්ද මෙඩිකල් වැඩසටහන දියත් කෙරේ

ඩෙංගු උවදුරෙන් පීඩා විඳින කින්නියා ජනතාවට සහන සැලසීමට ගම්මැද්ද මෙඩිකල් වැඩසටහන දියත් කෙරේ

By Sakila Udayakumara

21 Mar, 2017 | 7:04 am

ඩෙංගු වෛරසයෙන් වැඩි වශයෙන් පීඩාවට පත් කින්නියා ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා නිව්ස්ෆස්ට් ගම්මැද්ද මෙඩිකල් වැඩසටහන අද ආරම්භ විය.

ඒ අනුව ප්‍රදේශයේ ජනතාවට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය රැගෙන ගම්මැද්ද මෙඩිකල් කණ්ඩායම් අද උදෑසන අදාළ ප්‍රදේශ බලා පිටත් විය.