ජලය රැස් කරගත නොහැකිව පීඩා විඳි මිනුවන්ගොඩ ජනතාවට ගම්මැද්ද සහ PE+ එක්ව ජල ටැංකි බෙදා දෙයි (VIDEO)

ජලය රැස් කරගත නොහැකිව පීඩා විඳි මිනුවන්ගොඩ ජනතාවට ගම්මැද්ද සහ PE+ එක්ව ජල ටැංකි බෙදා දෙයි (VIDEO)

By Sakila Udayakumara

Feb 16, 2017 | 10:36 pm

ගම්මැද්ද සහ පී.ඊ. ප්ලස් ආයතනය එක්ව අද මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ජල ටැංකි බෙදා දීමක් සිදු කෙරිණි.

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉල්ලීම පරිදි ගම්මැද්ද සහ පී.ඊ. ප්ලස් ආයතනය එක්ව ජල ටැංකි 10ක් ප්‍රදේශ 10කට බෙදා දීම මෙහිදී සිදු කෙරිණි.

මෙම ප්‍රදේශවල ජනතාව මුහුණ දී ඇති ගැටලුව වන්නේ ජලය එක්රැස් කර ගත නොහැකි වීම ය.

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ප්‍රදේශ 10ක ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් වෙත මෙම ටැංකි ලබා දීම සිදු කළ අතර මෙම උත්සවය පැවැත්වුණේ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලයේදී ය.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=xT7YrFNHOL4&feature=youtu.be” width=”560″ height=”315″]