තමිල්නාඩුවේ නව මහ ඇමතිවරයා ලෙස එඩප්පාඩි පලනිසාමී දිව්රුම් දෙයි

තමිල්නාඩුවේ නව මහ ඇමතිවරයා ලෙස එඩප්පාඩි පලනිසාමී දිව්රුම් දෙයි

By Hashini De Mel

Feb 16, 2017 | 5:00 pm

ඉන්දීය තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ නව මහ ඇමතිවරයා ලෙස එඩප්පාඩි පලනිසාමී මීට සුළු වේලාවකට පෙර දිව්රුම් දුන්නේ ය.

ඒ, රාජ්බවන්හිදී ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුකාර සී. විද්‍යාසාගර් රාව් ඉදිරියේදී ය.

එඩප්පාඩි පලනිසාමී තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ 12 වන ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ය.

ඔහු සමග තමිල්නාඩුවේ නව කැබිනට් මණ්ඩලය ද මේ වන විට දිව්රුම් දෙමින් සිටියි.