සීමා නීර්ණ අභියාචනා කමිටු වාර්තාව අද ගැසට් පත්‍රයට

සීමා නීර්ණ අභියාචනා කමිටු වාර්තාව අද ගැසට් පත්‍රයට

By Sakila Udayakumara

17 Feb, 2017 | 7:24 am

සීමා නීර්ණය අභියාචනා විමර්ශන කමිටු වාර්තාව අද දින ගැසට් කිරීමට පියවර ගන්නා බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය පවසයි.

එහි ලේකම් කමල් පත්මසිරි මහතා සඳහන් කළේ, ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සංශෝධන 300කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්, ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය සංශෝධන 500කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සහ සිංහල මාධ්‍ය සංශෝධන ද සිදු කර ඇති බව ය.

මෙම සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් සීමා නීර්ණ අභියාචනා විමර්ශන කමිටුවේ සභාපතිවරයා ද එකඟ වීමෙන් අනතුරුව අද දින ගැසට් කිරීම සඳහා රජයේ මුද්‍රණාලාධිපති වෙත භාරදෙන බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.

සීමා නීර්ණ අභියාචනා විමර්ශන කමිටු වාර්තාව පසුගියදා එහි සාමාජිකයින් විසින් විෂය භාර අමාත්‍යවරයාට භාර දෙනු ලැබී ය.