වියළි කාලගුණයෙන් ආපදාවට ලක් වූ ගොවි පවුල්වලට ජනපති නියමයෙන් මසකට රු. 10,000ක දීමනාවක්

වියළි කාලගුණයෙන් ආපදාවට ලක් වූ ගොවි පවුල්වලට ජනපති නියමයෙන් මසකට රු. 10,000ක දීමනාවක්

By Sakila Udayakumara

17 Feb, 2017 | 12:49 pm

වියළි කාලගුණයෙන් ආපදාවට ලක් වූ ගොවි පවුල් සඳහා මසකට රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇත්තේ, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු, ග්‍රාම නිලධාරීන් සහ සමෘද්ධි නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පිහිටුවා ආපදාවට පත් වී ඇති ගොවි පවුල් පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගැනීමෙන් පසු එය පදනම් කර ගනිමින් අදාළ දීමනාව ගෙවීමට පියවර ගන්නා ලෙස ය.

ලබන මාර්තු මස අග සිට යල කන්නය ආරම්භ වන තෙක් මෙම දීමනාව ගෙවීමට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී තිබේ.

නියං තත්ත්වය හේතුවෙන් කෘෂිකර්මාන්තයට සිදු වූ බලපෑම පිළිබඳව අදාළ අංශ ප්‍රධානීන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා මේ උපදෙස් ලබා දුන්නේ ය.