ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීම් ගිණුමේ උපරිම තැම්පතු සීමාව ලක්ෂ 15 දක්වා ඉහළ යයි

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ඉතිරි කිරීම් ගිණුමේ උපරිම තැම්පතු සීමාව ලක්ෂ 15 දක්වා ඉහළ යයි

By Hashini De Mel

15 Feb, 2017 | 6:50 pm

ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් මත ගෙවනු ලබන 15% විශේෂ පොළී අනුපාතය සඳහා වන උපරිම රුපියල් ලක්ෂ 10යේ තැන්පත් සීමාව, මාර්තු මසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රුපියල් ලක්ෂ 15ක සීමාව දක්වා ඉහළ නංවා තිබේ.

මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතාගේ උපදෙස් මත 2017 අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්. එච්. එස්. සමරතුංග මහතා විසින් මේ පිළිබඳ සියලු බැංකු වෙත දැනුම් දීමට පියවර ගෙන ඇති බව ය.

අවුරුදු 60ක් ඉක්ම වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්, බැංකුවල තැන්පත් කර ඇති රුපියල් ලක්ෂ 10 දක්වා වූ ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා 15%ක සහන පොළියක් ලබා දීම 2015 වසරේදී ආරම්භ කෙරුණේ දින සියයේ අයවැය මගිනි. ඒ අනුව බැංකු වලින් ගෙවනු ලබන නියමිත පොළියට අමතරව 15% දක්වා වූ පොලියේ වෙනස රජය විසින් ගෙවූ බව මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ය.

මෙසේ වැඩි කරන ලද පොළී වෙනස ගෙවීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය පසුගිය වසරේ පමණක් රුපියල් මිලියන 13,000ක් වැය කර තිබේ.

ලබන මාර්තු 01වැනි දා සිට 15%ක විශේෂ පොලී ගෙවීම සඳහා වන තැන්පතුවේ සීමාව මෙතෙක් පැවති ලක්ෂ 10 ලක්ෂ15 දක්වා වැඩි කිරීම සහ ගිණුම් හිමි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ සංඛ්‍යාව ද ලක්ෂ 5 දක්වා වැඩිවීම යන හේතු මත මෙවර මහා භාණ්ඩාගාරයට රුපියල් මිලියන 18,000ක් පමණ ගෙවීමට සිදු වනු ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ය.