විල්පත්තු වන විනාශය වැළැක්වීමට වගකිව යුතු රාජ්‍ය ආයතන නිසි පරිදි ක්‍රියා කළේ ද? විගණකාධිපතිගෙන් පරික්ෂණයක්

විල්පත්තු වන විනාශය වැළැක්වීමට වගකිව යුතු රාජ්‍ය ආයතන නිසි පරිදි ක්‍රියා කළේ ද? විගණකාධිපතිගෙන් පරික්ෂණයක්

By Sakila Udayakumara

27 Jan, 2017 | 7:20 am

විල්පත්තු වනෝද්‍යානය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ වන විනාශය වැළැක්වීමට ඒ සදහා වගකිව යුතු රාජ්‍ය ආයතන නිසි පරිදි ක්‍රියා කළේ දැයි සෙවීමට විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

විගණකාධිපති ගාමිණි විජේසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, ඒ අනුව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය යන රාජ්‍ය ආයතන එම ප්‍රදේශයේ කළ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන බව ය.

ඒ සඳහා විශේෂ කණ්ඩායමක් පත් කර ඇති බව ද විගණකාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ ය.

ඔහු පැවසුවේ, අදාළ රාජ්‍ය ආයතනවලින් කිහිපයක් වන විනාශය වැළැක්වීම සඳහා සෘජුව ම මැදිහත් විය යුතුව තිබූ බව ය.