බැඳුම්කර ගනුදෙනුවලට චෝදනා එල්ල වූ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ මාස 6ක ලාභය මිලියන 6800 ඉක්මවයි (VIDEO)

බැඳුම්කර ගනුදෙනුවලට චෝදනා එල්ල වූ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ මාස 6ක ලාභය මිලියන 6800 ඉක්මවයි (VIDEO)

By Sakila Udayakumara

10 Jan, 2017 | 7:35 pm

මහ බැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් චෝදනා නැගුණ පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම 2016 වසරේ සැප්තැම්බර් මස 30 වන දායින් අවසන් මාස 6 තුළ රුපියල් මිලියන 6815ක ශුද්ධ ලාභයක් ලබා තිබේ.

මේ බව අනාවරණය වන්නේ, සමාගම පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කළ මූල්‍ය වාර්තාවෙනි.

මහ බැංකුවේ නියමයන්ට අනුව ප්‍රාථමික ගැනුම්කරුවන්ගේ වාර්ෂික මූල්‍ය වාර්තා ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු ය.

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම පසුගිය සෙනසුරාදා ඩේලි නිව්ස් පුවත්පතේ 2016 සැප්තැම්බර් 30 වන දායින් අවසන් මාස 6ක කාලය සඳහා මූල්‍ය ප්‍රකාශ ප්‍රසිද්ධියට පත් කර තිබිණි.

එම මූල්‍ය ප්‍රකාශයට අනුව සමාගමේ ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 6815කි.

මෙම සමාගමේ 2015 වසරේ මාර්තු 31න් අවසන් මුදල් වර්ෂයේ ශුද්ධ ලාභය රුපියල් මිලියන 59ක් වූ අතර 2016 මාර්තු 31න් අවසන් මුදල් වර්ෂයේ එය රුපියල් මිලියන 5124ක් ලෙස සඳහන් විය.

මේ අතර 2016 මාර්තු 31 වන දාට සමාගමේ වත්කම රුපියල් මිලියන 1184ක් ලෙස පැවති අතර එය 2016 සැප්තැම්බර් 30 වන දා වන විට රුපියල් මිලියන 2332 ක් දක්වා වැඩි වී තිබේ.