මාධ්‍යයට තොරතුරු දෙන්න පොලීසියට නව ක්‍රමවේදයක් (VIDEO)

මාධ්‍යයට තොරතුරු දෙන්න පොලීසියට නව ක්‍රමවේදයක් (VIDEO)

By Sakila Udayakumara

10 Jan, 2017 | 9:19 pm

පොලීසියේ මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අද ප්‍රකාශයට පත් කළේ ය.

අද නිකුත් කළ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුව මාධ්‍ය වෙත තොරතුරු සැපයීමේදී නිර්ණායක කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ අනුව මාධ්‍ය වෙත තොරතුරු ලබා දීම නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යංශය හරහා මෙන් ම පොලිස්පතිවරයා හෝ ඔහු විසින් බලය පවරන නිලධාරියෙකු විසින් පමණක් සිදු කළ යුතු ය.

එමෙන් ම පොලිස්පතිවරයා බලය පැවරූ අවස්ථාවකදී අදාළ නිලධාරියා ක්‍රියා කළ යුත්තේ තම රාජකාරිමය වගකීම් හා බලය පැවරුණු සීමාවන් තුළ පමණි.