2017 අයවැය වැඩි ඡන්ද 110කින් සම්මතයි

2017 අයවැය වැඩි ඡන්ද 110කින් සම්මතයි

2017 අයවැය වැඩි ඡන්ද 110කින් සම්මතයි

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

10 Dec, 2016 | 7:04 pm

2017 අයවැය අද වැඩි ඡන්ද 110කින් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය.

ඒ අනුව අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 165ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 55ක් භාවිත කර තිබුණි.

නොපැමිණි මන්ත්‍රීවරුන් ගණන 4කි