‘මග අනතුරු වළකමු’ රියැදුරන් දැනුවත් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන ඇරඹේ

‘මග අනතුරු වළකමු’ රියැදුරන් දැනුවත් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන ඇරඹේ

‘මග අනතුරු වළකමු’ රියැදුරන් දැනුවත් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන ඇරඹේ

කර්තෘ Sakila Udayakumara

10 Dec, 2016 | 10:10 am

‘මාර්ග අනතුරු වළකමු’ රියැදුරන් දැනුවත් කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන මේ වන විට දඹුල්ල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය සමග එක්ව මෙය සංවිධාන කරන්නේ, නිව්ස්ෆස්ට්.