බන්ධනාගාර තුළ ප්‍රභූ සත්කාර ගැන හිරුණිකා පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ආන්දෝලනාත්මක කතාව (VIDEO)

බන්ධනාගාර තුළ ප්‍රභූ සත්කාර ගැන හිරුණිකා පාර්ලිමේන්තුවේදී කළ ආන්දෝලනාත්මක කතාව (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

06 Dec, 2016 | 9:57 pm

බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යංශ වැය ශීර්ෂ විවාදයට එක්වෙමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය අද බන්ධනාගාර රෝහලේ අක්‍රමිකතා පිළිබඳව අදහස් පළ කළා ය.