පෞද්ගලික බස් සංගම් කිහිපයක වර්ජනය හේතුවෙන් මගීන් දැඩි අපහසුතාවට (VIDEO)

පෞද්ගලික බස් සංගම් කිහිපයක වර්ජනය හේතුවෙන් මගීන් දැඩි අපහසුතාවට (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

02 Dec, 2016 | 8:32 am

පෞද්ගලික බස් සංගම් කිහිපයක් මේ වන විට දීපව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනයක නිරත වේ.

සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් අංජන ප්‍රියන්තජිත් මහතා පැවසුවේ, වර්ජනයට අන්තර් පළාත් බස් හිමියන්ගේ සංගමය, දකුණු පළාත් බස් හිමියන්ගේ සංගමය ඇතුළු බස් සංගම් කිහිපයක් සහයෝගය දක්වන බව ය.