මහනුවර අධිවේගී මාර්ගය දෙවන කොටස හදන්න දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සමග ගිවිසුමක්

මහනුවර අධිවේගී මාර්ගය දෙවන කොටස හදන්න දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සමග ගිවිසුමක්

By Chathuranga Rajapaksha

18 Dec, 2016 | 9:54 am

කොළඹ – මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ දෙවන කොටසේ ඉදි කිරීම් වෙනුවෙන් දේශීය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් පිරිසක් සමග ගිවිසුමකට එළැඹුණු බව උසස් අධ්‍යාපන හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ, අනුව මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා වූ දෙවන කොටසේ ඉදි කිරීම් ලබන ජනවාරි මාසයේ ආරම්භ කරන බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කළේය.

කොළඹ මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයට අවශ්‍ය සියලු බිම් කොටස් මේවන විට රජයට පවරාගෙන ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.