පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන්න ඕන – අගමැති (VIDEO)

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන්න ඕන – අගමැති (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

19 Nov, 2016 | 9:54 pm

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කළ යුතු බව අයවැය කාරක සභා විවාදය අතරතුර අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේ ය.