ඕමන්ත, පාලමෝටේ ප්‍රදේශයේ ඉඩමකින් බර අවි පතුරම් කොටස් සොයා ගැනේ (VIDEO)

ඕමන්ත, පාලමෝටේ ප්‍රදේශයේ ඉඩමකින් බර අවි පතුරම් කොටස් සොයා ගැනේ (VIDEO)

කර්තෘ Sakila Udayakumara

26 Aug, 2016 | 11:10 am

වවුනියාව, ඕමන්ත, පාලමෝටේ ප්‍රදේශයේ ඉඩමක වළදමා තිබූ බර අවි පතුරම් කොටස් සොයා ගැනීමට ඕමන්ත පොලීසිය සමත් විය.

පොලීසිය පැවසුවේ, එල්.එම්.ජී. අවි කොටස් 30ක් පමණ එහිදී සොයා ගැනුණු බව ය.

අදාළ බර අවි පතුරම් කොටස් භාවිතයට ගත නොහැකි ලෙස දිරාපත්ව ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.

එම ඉඩමේ තව ත් අවි ආයුධ තිබේදැයි සම්බන්ධයෙන් ඕමන්ත පොලීසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.