යතුරු පැදි ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් සඳහා ප්‍රමිති සහතිකය අනිවාර්ය කෙරේ

යතුරු පැදි ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් සඳහා ප්‍රමිති සහතිකය අනිවාර්ය කෙරේ

යතුරු පැදි ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් සඳහා ප්‍රමිති සහතිකය අනිවාර්ය කෙරේ

කර්තෘ Sakila Udayakumara

19 Aug, 2016 | 8:51 am

යතුරු පැදි ආරක්ෂිත හිස්වැසුම් සඳහා ප්‍රමිති සහතිකය අනිවාර්ය කිරීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබේ.

එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා සමන්තා කරුණාරත්න මහත්මිය සඳහන් කළේ, ඒ අනුව පසුගිය වසරේ මීට අදාළව නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය ලබන පළමු වන දා සිට බලාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බව ය.