2014 අධ්‍යයන වර්ෂයට විද්‍යාපීඨ සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා වූ ගැසට් නිවේදනය මෙම මස අවසන් වීමට පෙර

2014 අධ්‍යයන වර්ෂයට විද්‍යාපීඨ සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා වූ ගැසට් නිවේදනය මෙම මස අවසන් වීමට පෙර

2014 අධ්‍යයන වර්ෂයට විද්‍යාපීඨ සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා වූ ගැසට් නිවේදනය මෙම මස අවසන් වීමට පෙර

කර්තෘ Sakila Udayakumara

10 Aug, 2016 | 9:55 am

2014 අධ්‍යයන වර්ෂයට අදාළව විද්‍යාපීඨ සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා වූ ගැසට් නිවේදනය මෙම මස අවසන් වීමට පෙර නිකුත් කරන බව විද්‍යාපීඨ කොමසාරිස් ඒ.එච්.එම්. බණ්ඩාර මහතා පවසයි.

ඔහු ප්‍රකාශ කළේ, මේ වන විට ගැසට් පත්‍රය සකස් කිරීමේ කටයුතු අවසන් අදියරේ පවතින බව ය.

දිස්ත්‍රික් කුසලතාව සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් මෙම බඳවා ගැනීම් සිදු කරන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.

ඒ යටතේ 2014 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා 4000කට ආසන්න සිසුන් සංඛ්‍යාවක් මෙවර විද්‍යාපීඨවලට බඳවා ගැනීමට නියමිත ය.