විගණකාධිපතිවරයා ලබන 7 වන දා කෝප් කමිටුව හමුවට

විගණකාධිපතිවරයා ලබන 7 වන දා කෝප් කමිටුව හමුවට

විගණකාධිපතිවරයා ලබන 7 වන දා කෝප් කමිටුව හමුවට

කර්තෘ Sakila Udayakumara

01 Jul, 2016 | 6:47 am

විගණකාධිපතිවරයා ලබන 7 වන දා කොප් කමිටුව හමුවේ පෙනී සිටීමට නියමිතව තිබේ.

විගණකාධිපති ගාමිණි විජේසිංහ මහතා පැවසුවේ, කොප් කමිටුවට මහ බැංකු බැඳුම්කර සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තාව පිළිබඳව එහිදී කෝප් කමිටුවේ සමාජිකයින් තමන්ගෙන් එදින කරුණු විමසීමට නියමිත බව ය.

තමා ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තාවේ සඳහන් කරුණු පිළිබඳව කෝප් කමිටු සමාජිකයින් අසන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු වශයෙන් සවිස්තර විස්තරයක් එදින සිදු කරන බව විගණකාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.