මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධ විගණකාධිපති වාර්තාව අද කෝප් කමිටුවට

මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධ විගණකාධිපති වාර්තාව අද කෝප් කමිටුවට

By Sakila Udayakumara

Jun 29, 2016 | 6:41 am

මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව පැවැත්වූ පරීක්ෂණයේ වාර්තාව කෝප් කමිටුවට අද ඉදිරිපත් කරන බව විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, ඊට අදාළව මහ බැංකුවෙන් ලබා ගත් වාර්තා හා තම නිලධාරීන්ගේ විමර්ශන ඇතුළත් කර වාර්තාව සකස් කර ඇති බව ය.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තු පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා සඳහන් කළේ, අද පස්වරු 2.00ට කමිටුව රැස්වන බව ය.

ඒ සඳහා විගණකාධිපතිවරයා සහභාගී වන බව ද ඔහු කියා සිටියේ ය.

මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව ලැබුණු පසු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව ද මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.

කෝප් කමිටුව   ගාමිණී විජේසිංහ   මහ බැංකු බැඳුම්කර   විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව   සුනිල් හඳුන්නෙත්ති