ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත ලබන අඟහරුවාදා කැබිනට් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කෙරේ

ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත ලබන අඟහරුවාදා කැබිනට් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කෙරේ

By Sakila Udayakumara

Jun 26, 2016 | 8:33 am

ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත ලබන අඟහරුවාදා කැබිනට් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය.

විගණකාධිපති ගාමිණී විජේසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, එම පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව සලකා බැලීම සඳහා පත් කළ කැබිනට් අනු කමිටුවේ නිර්දේශ ද ඇතුළත්ව එය අනුමැතිය සඳහා යොමු කරන බව ය.

වත්මන් රජයේ මැතිවරණ පොරොන්දුවක් වූ ජාතික විගණන පනත හරහා විගණකාධිපතිවරයාට අධිභාර බලතල පැවරීම එමගින් සිදු වේ.

ඉන් අදහස් කෙරෙණුයේ රජයට යම් පාඩුවක් සිදු කළ රාජ්‍ය නිලධාරියෙකු පිළිබඳව අනාවරණය වූ කල්හි එම පාඩුව අදාළ නිලධාරියාගෙන් අය කර ගැනීමට විගණකාධිපතිවරයාට බලතල පැවරීම ය.

විගණන පනත ඔස්සේ විගණකාධිපතිවරයා ස්වාධීන හා බලවත් පුද්ගලයෙකු බවට පත් වන අතර එමගින් රජයේ මූල්‍ය ක්‍රියාදාමය වඩාත් විනිවිද භාවයෙන් සිදු කිරීමට නියමිත ය.

ගාමිණී විජේසිංහ   ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත