පශ්චාත් සීමාවාසික වෛද්‍යවරුන්ගේ නව නාම ලේඛනය මෙන්න (සම්පූර්ණ නම් ලැයිස්තුව)

පශ්චාත් සීමාවාසික වෛද්‍යවරුන්ගේ නව නාම ලේඛනය මෙන්න (සම්පූර්ණ නම් ලැයිස්තුව)

පශ්චාත් සීමාවාසික වෛද්‍යවරුන්ගේ නව නාම ලේඛනය මෙන්න (සම්පූර්ණ නම් ලැයිස්තුව)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

04 Jun, 2016 | 6:34 pm

පශ්චාත් සිමාවාසික වෛද්‍යවරුන්ගේ නව නාම ලේඛනය අද පස්වරුවේ අන්තර්ජාලයට නිකුත් කළේය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පැවසුවේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සමඟ ඇති කර ගත් එකඟතා මත පදනම්ව නව නාමලේඛනය සකස් කළ බව ය.

ඒ අනුව එම නාම ලේඛනය මෙසේය.

file-page1 file-page2 file-page3 file-page4 file-page5 file-page6 file-page7 file-page8 file-page9 file-page10 file-page11 file-page12 file-page13 file-page14 file-page15 file-page16 file-page17 file-page18 file-page19