මහ බැංකු අධිපති ධූරයට අලුතින් පුද්ගලයෙකු පත් කිරීම පිළිබඳව වමේ කේන්ද්‍රයෙන් ඉඟියක් (VIDEO)

මහ බැංකු අධිපති ධූරයට අලුතින් පුද්ගලයෙකු පත් කිරීම පිළිබඳව වමේ කේන්ද්‍රයෙන් ඉඟියක් (VIDEO)

By Sakila Udayakumara

30 Jun, 2016 | 8:30 pm

මහ බැංකු අධිපතිවරයා පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අද ත් මාධ්‍ය හමු කිහිපයකදී අදහස් පළ විය.