පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලයේ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලයේ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලයේ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

02 May, 2016 | 10:30 pm

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලයේ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටවූ බව පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා පවසයි.

පොලිස්පතිවරයා සඳහන් කළේ, එය නැවත ප්‍රතිසංවිධානය කර ස්ථාපනය කරන බව ය.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය ඉදිරියේදී කමිටුවක් ලෙස ස්ථාපනය කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව පොලිස්පතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ය.