අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් රැඳවියන් බැලීමට විශේෂ දින 2ක්

අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් රැඳවියන් බැලීමට විශේෂ දින 2ක්

අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් රැඳවියන් බැලීමට විශේෂ දින 2ක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

12 Apr, 2016 | 6:31 am

සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් රැඳවියන් බැලීමට ඥාතීන්ට විශේෂ දින 2ක් වෙන් කර තිබේ.

බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් නිෂාන් ධනසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, ඒ අනුව හෙට සහ අනිද්දා ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැබෙන බව ය.