අධිවේගයේ බස් රථවලට තාවකාලික බලපත්‍ර වෙනුවට ස්ථිර බලපත්‍ර

අධිවේගයේ බස් රථවලට තාවකාලික බලපත්‍ර වෙනුවට ස්ථිර බලපත්‍ර

අධිවේගයේ බස් රථවලට තාවකාලික බලපත්‍ර වෙනුවට ස්ථිර බලපත්‍ර

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

18 Mar, 2016 | 11:13 am

අධිවේගි මාර්ග සඳහා ලබාදී ඇති තාවකාලික බලපත්‍ර වෙනුවට ස්ථිර බලපත්‍ර ලබාදීමට ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව තිරණය කර තිබේ.

එහි සභාපති එම්.ඒ.පී. හේමචන්ද්‍ර මහතා ප්‍රකාශ කළේ, දැනට තිබෙන බල පත්‍රය සති දෙකින් දෙකට අලුත් කළ යුතු බව ය.