මහනුවර නිත්තවෙලදී පැවති රග්බි තරගය අතරතුර ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් (VIDEO)

මහනුවර නිත්තවෙලදී පැවති රග්බි තරගය අතරතුර ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් (VIDEO)

කර්තෘ Sagarika Chathumali

10 Jan, 2016 | 10:34 pm

අද මහනුවර නිත්තවෙලදී පැවැති රග්බි තරගයක් අතර තුර දී සුළු ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති විය.

නාවික හමුදා සහ මහනුවර කණ්ඩායම් අතර මහනුවරදී පැවති රග්බි තරගය අතරතුර ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක්

Posted by Newsfirst.lk on Sunday, January 10, 2016

මෙහිදී මහනුවර කණ්ඩායම නාවික හමුදා කණ්ඩායම එරෙහිව ලකුණු 29ට 10ක් ලෙස තරගය ජය ගත්තේ ය.