පොලී අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වා ගෙන යාමට මුදල් මණ්ඩලයෙන් තීරණයක්

පොලී අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වා ගෙන යාමට මුදල් මණ්ඩලයෙන් තීරණයක්

පොලී අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වා ගෙන යාමට මුදල් මණ්ඩලයෙන් තීරණයක්

කර්තෘ Staff writer

30 Dec, 2015 | 10:11 pm

පොලී අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වා ගෙන යාමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළේ ය.

එහෙත්, වාණිජ බැංකු මහ බැංකුවේ පවත්වාගෙන යා යුතු ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතය 7.5 % දක්වා 1.5 % කින් ඉහළ නැංවීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

මේ අතර 2015 වසරේදී රුපියලේ අගය 8.8 % කින් අවප්‍රමාණය වී ඇති බව ද මහ බැංකුව සඳහන් කළේ ය.