එක්ව සදමු වනිතා පවුරක් ගාල්ලෙන් සහ හලාවතින් ඇරඹේ

එක්ව සදමු වනිතා පවුරක් ගාල්ලෙන් සහ හලාවතින් ඇරඹේ

එක්ව සදමු වනිතා පවුරක් ගාල්ලෙන් සහ හලාවතින් ඇරඹේ

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

16 Dec, 2015 | 10:42 am

සමානාත්මතාව, සුරක්ෂිතභාවය සමගින් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම වෙනුවෙන් නිව්ස්ෆස්ට්, සිරස, ශක්ති මාධ්‍ය ජාලය ක්‍රියාත්මක කරන ‘එක්ව සදමු වනිතා පවුරක්’ වැඩසටහනේ 14 වැනි දිනය අදයි.

එහි එක් අදියරක් අද ගාල්ල බස් නැවතුම්පොළ අසලින් ආරම්භ වන අතර අනෙක් අදියර හලාවතින් ආරම්භ කෙරේ.

එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය, ජාතික තරුණ සේවා සභාව, ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය , දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හා ප්‍ර‍දේශීය ලේකම් කාර්යාල සමග සහයෝගය ඇතිවයි.