පාසල් නිවාඩු සමය වෙනුවෙන් කොළඹ සහ බණ්ඩාරවෙල අතර විශේෂ දුම්රියක්

පාසල් නිවාඩු සමය වෙනුවෙන් කොළඹ සහ බණ්ඩාරවෙල අතර විශේෂ දුම්රියක්

පාසල් නිවාඩු සමය වෙනුවෙන් කොළඹ සහ බණ්ඩාරවෙල අතර විශේෂ දුම්රියක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

12 Dec, 2015 | 8:01 am

පාසල් නිවාඩු සමය වෙනුවෙන් කොළඹ සහ බණ්ඩාරවෙල අතර විශේෂ දුම්රියක් ධාවනය කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා තිබේ.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය සඳහන් කළේ, ලබන 18, 21, 23, 26, 28, 30 සහ ජනවාරි 01 වන දා යන දිනවල එම දුම්රිය කොළඹින් සවස 6.15ට ගමන් ආරම්භ කරන බව ය.

උදෑසන 6.15ට එම දුම්රිය බණ්ඩාරවෙල සිට යළි කොළඹ බලා ධාවනය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.