“අවමංගල්‍යයට දෙන මල් වඩමෙනුත් ගසා කාපු යුගයක් අපි අවසන් කළා” – ජනපති (VIDEO)

“අවමංගල්‍යයට දෙන මල් වඩමෙනුත් ගසා කාපු යුගයක් අපි අවසන් කළා” – ජනපති (VIDEO)

කර්තෘ Staff writer

03 Dec, 2015 | 12:34 pm

අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ආරම්භ විය.

මෙරට ඉතිහාසයේ පළමු වරට ජනාධිපතිවරයෙකු අද ප්‍රථම වරට වැය ශිර්ෂයේදී කථාවක් පැවැත්වී ය.

 

“අවමංගල්‍යයට දෙන මල් වඩමෙනු ත් ගසා කාපු යුගයක් අපි අවසන් කළා” – ජනපති

Posted by Newsfirst.lk on Wednesday, December 2, 2015