නිල නිවාස ගැටලුවෙන් උණුසුම්වූ පාර්ලිමේන්තුව (VIDEO)

නිල නිවාස ගැටලුවෙන් උණුසුම්වූ පාර්ලිමේන්තුව (VIDEO)

කර්තෘ Staff writer

01 Dec, 2015 | 7:38 pm

නිල නිවාස ප්‍රශ්නයක් මුල් කරගනිමින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා අද යළිත් පාර්ලිමේන්තුවේදී උණුසුම් වාදයකට මැදිවිය.