පසුගිය සති දෙකක කාලය තුළ අල්ලස් හා දූෂණ සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් නඩු 10 කට අධික සංඛ්‍යාවක්

පසුගිය සති දෙකක කාලය තුළ අල්ලස් හා දූෂණ සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් නඩු 10 කට අධික සංඛ්‍යාවක්

පසුගිය සති දෙකක කාලය තුළ අල්ලස් හා දූෂණ සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් නඩු 10 කට අධික සංඛ්‍යාවක්

කර්තෘ Staff writer

01 Jul, 2015 | 1:00 pm

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව පසුගිය සති දෙකක කාලය තුළ අල්ලස් හා දූෂණ සිද්ධි සම්බන්ධයෙන් නඩු 10 කට අධික සංඛ්‍යාවක් පවරා තිබේ.

එම කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්‍රමසිංහ මහත්මිය සඳහන් කළේ, පසුගිය මාස 5 ක කාලය තුළ නඩු 60 කට අධික සංඛ්‍යාවක් පවරා ඇති බව ය.

ලැබී ඇති අල්ලස් හා දූෂණ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට අඛණ්ඩව විමර්ශන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන බව ද අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම සඳහන් කළේ ය.