පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩිවීම ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මකයි

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩිවීම ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මකයි

පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩිවීම ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මකයි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

02 May, 2015 | 1:55 pm

අයවැයෙන් යෝජනා කෙරුණු පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ වැටුප් වැඩිවීම ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන බව කම්කරු අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඒ අනුව පෞද්ගලික අංශයේ සියලු සේවකයින්ගේ අවම මාසික වැටුප රුපියල් 10,000ක් වනු ඇති.

අවම දෛනික වැටුප රුපියල් 400 කි.

ඊයේ සිට මෙම වැටුප් වැඩිවීම මූලික වැටුප වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන බව කම්කරු අමාත්‍ය එස්.බී.නාවින්න මහතා සඳහන් කළේ ය.

එසේ ම ඊයේ සිට පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ දැනට පවතින වැටුප රුපියල් 1500 කින් වැඩි කරනු ඇති බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ය.