පැපුවා නිව් ගිනියා රාජ්‍යයට සුනාමි අවදානමක්

පැපුවා නිව් ගිනියා රාජ්‍යයට සුනාමි අවදානමක්

පැපුවා නිව් ගිනියා රාජ්‍යයට සුනාමි අවදානමක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

01 May, 2015 | 4:57 pm

පැපුවා නිව් ගිනියා රාජ්‍යයට සුනාමි අවදානමක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ, පැපුවා නිව් ගිනියාව ආශ්‍රිතව මැග්නිටියුඩ් 6.8ක භූ කම්පනයක් වාර්තා වීම ත් සමගය.

ෆැසිපික් සුනාමි අනතුරු අඟවීම් ඒකකය මගින් මෙම සුනාමි අනතුරු අවදානම නිකුත් කර තිබේ.