මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය ප්‍රශ්න කරයි

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය ප්‍රශ්න කරයි

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය ප්‍රශ්න කරයි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

29 Apr, 2015 | 11:57 am

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඩබ්ලිව්.ඊ.එස්. වීරසිංහගෙන් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය ප්‍රශ්න කරයි.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න.