මන්නාරම ගෑස් නිධි ඉදිරි වසර 05 තුළ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට සැලසුම්

මන්නාරම ගෑස් නිධි ඉදිරි වසර 05 තුළ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට සැලසුම්

මන්නාරම ගෑස් නිධි ඉදිරි වසර 05 තුළ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට සැලසුම්

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

19 Apr, 2015 | 7:55 am

මන්නාරම ද්‍රෝණියේ ගවේෂන තුළින් දැනට සොයාගෙන ඇති ගෑස් නිධි ඉදිරි වසර 05 තුළ ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අමාත්‍යංශ ලේකම්, බී.එම්.එස්. බටගොඩ මහතා පැවසුවේ, ඒ සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමට කටයුතු කරන බව ය.

ඉදිරි වසර 10 තුළ බලශක්ති වලින් ස්වයංපෝෂිත රටක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ද ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.