19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ස්ථාවරය (VIDEO)

19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ස්ථාවරය (VIDEO)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

18 Apr, 2015 | 7:00 pm

19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කිරීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් අද කොළඹදී පැවැත්විය.

 

19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ස්ථාවරය

Posted by Newsfirst.lk on Saturday, April 18, 2015