රජයේ විශ්‍රාමිකයන්ට නව ඉලෙක්ට්‍රෝනික හැඳුනුම්පතක්

රජයේ විශ්‍රාමිකයන්ට නව ඉලෙක්ට්‍රෝනික හැඳුනුම්පතක්

රජයේ විශ්‍රාමිකයන්ට නව ඉලෙක්ට්‍රෝනික හැඳුනුම්පතක්

කර්තෘ Staff writer

18 Apr, 2015 | 6:05 pm

රජයේ විශ්‍රාමිකයන් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝනික හැඳුනුම්පතක් හඳුන්වා දී තිබේ.

එම නව හැදුනුම්පත නවීන තාක්ෂණය ත් සමග මුසු කරමින් විශ්‍රාමිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප ලබා ගැනීම ඇතුළු ගනුදෙනු පහසු කිරීම සඳහා නව හැඳුනුම්පත හඳුන්වා දී ඇත.

විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා පැවසුවේ, විදුලි බිල්පත්, රක්ෂණ වාරික ඇතුළු ගෙවීම් සිදු කිරීමට ද ඉදිරියේදී නව හැඳුනුම්පත මගින් හැකියාව ලැබෙන බව ය.