ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමට හා කළමනාකරණයට වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට පියවර

ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමට හා කළමනාකරණයට වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට පියවර

By Sakila Udayakumara

15 Apr, 2015 | 9:31 am

ඝන අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සහ ඒවා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පියවර ගෙන තිබේ.

එහි සභාපති ලාල් ධර්මප්‍රිය මහතා පැවසුවේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට භාර දී ඇති බව ය.

ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය නොකිරීම හේතුවෙන් බරපතළ ප්‍රශ්න රැසක් මතුව ඇති බව ද ලාල් ධර්මප්‍රිය මහතා පැවසී ය.