නව රජයෙන් ජනතාවට තව ත් ජයක්!

නව රජයෙන් ජනතාවට තව ත් ජයක්!

By Sakila Udayakumara

Feb 05, 2015 | 3:27 pm

ජාතික ඖෂධ පනත් කෙටුම්පත අද රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කළ බව කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, ඖෂධ අලෙවියේදී ඖෂධීය නාමය භාවිත කිරීම ඇතුළු ජාතික ඖෂධ ප්‍රතිපත්තියේ කරුණු ඇතුළත් කර මේ පනත සකස් කර ඇති බව ය.

කැබිනට් ප්‍රකාශකවරයා පැවසුවේ, මෙම පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ඖෂධ මිල ගණන් ද පහළ යනු ඇති බව ය.