සජින් ද වාස්ට ආදායම් පිළිබඳව කරුණු දැක්වීමට දී තිබූ කාලය අවසන් (Special Report)

සජින් ද වාස්ට ආදායම් පිළිබඳව කරුණු දැක්වීමට දී තිබූ කාලය අවසන් (Special Report)

කර්තෘ Staff writer

27 Feb, 2015 | 10:15 pm

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතාගේ ආදායම් පිළිබඳව දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව කරුණු දැක්වීමට දී තිබූ කාලය අද අවසන් විය.

එම දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් වසන්ති මංචනායක මහත්මිය පැවසුවේ මන්ත්‍රීවරයා මේ වනවිට අදාළ තොරතුරු ලබාදී ඇති බව ය.