වල්ගමදී ව්‍යාපාරිකයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කෙරේ

වල්ගමදී ව්‍යාපාරිකයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කෙරේ

වල්ගමදී ව්‍යාපාරිකයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කෙරේ

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

27 Feb, 2015 | 9:36 pm

මාතර, වැලිගමදී ව්‍යාපාරිකයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇති බව පොලීසිය පවසයි.