ගාල්ලේ රාජ්‍ය බැංකුවක කළමණාකරුවෙකුගේ මළ සිරුර හික්කඩුව වෙරළෙන්

ගාල්ලේ රාජ්‍ය බැංකුවක කළමණාකරුවෙකුගේ මළ සිරුර හික්කඩුව වෙරළෙන්

ගාල්ලේ රාජ්‍ය බැංකුවක කළමණාකරුවෙකුගේ මළ සිරුර හික්කඩුව වෙරළෙන්

කර්තෘ Staff writer

27 Feb, 2015 | 5:52 pm

ගාල්ලේ රාජ්‍ය බැංකු ශාඛාවක කළමණාකරුවෙකුගේ මළ සිරුර හික්කඩුව වෙරළේ තිබී හමු වේ.

තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න