කෝටි ගණන් සල්ලි හම්බ කළ සජින් වාස් ගැන රජය නිහඬ ඇයි? (WATCH REPORT)

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා සම්බන්ධයෙන් ආයතන කිහිපයකට කර ඇති පැමිණිලි විභාගය කඩිනම් කර නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බව දූෂණ විරෝධී හඬ අවධාරණය කරයි. එම සංවිධානය පවසන්නේ, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සමීපතමයෙකු වූ සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා කළ බව කියන වංචා දූෂණ පිළිබඳව මෙම පැමිණිලිවල පැහැදිලිව පෙන්වා දී ඇති බව ය. … Continue reading කෝටි ගණන් සල්ලි හම්බ කළ සජින් වාස් ගැන රජය නිහඬ ඇයි? (WATCH REPORT)