නිව්ස්ෆස්ට් ගම්මැද්ද 15 වන අදියර ගලෙන්බිඳුණු වැවේ දී

නිව්ස්ෆස්ට් ගම්මැද්ද 15 වන අදියර ගලෙන්බිඳුණු වැවේ දී

නිව්ස්ෆස්ට් ගම්මැද්ද 15 වන අදියර ගලෙන්බිඳුණු වැවේ දී

කර්තෘ Staff writer

21 Feb, 2015 | 12:01 pm

දිරිය මිනිසුන්ට දිරියක් වීම උදෙසා නිව්ස්ෆස්ට් ගම් දනව් සැරි සරමින් පවත්වනු ලබන ගම්මැද්ද වැඩසටහනේ 15 වන අදියර අද දිනයේ ගලෙන්බිඳුණුවැව, අලුත් දිවුල් වැව ප්‍රදේශයේ දී දැන් පැවැත් වේ.

එහිදී ප්‍රදේශයේ ජනතාව මුහුණ දෙන කෘෂිකාර්මික සහ වාරි මාර්ග ක්ෂේත්‍රයේ ගැටලු පිළිබඳව බලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවට බදුන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව අප වාර්තාකරු පැවසීය.