2015 – අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

2015 – අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

2015 – අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

කර්තෘ Kumudu Jayawardana

06 Feb, 2015 | 4:08 pm

2015 අගෝස්තු මස පැවැත්වීමට නියමිත අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිත පාසල් අයැදුම්කරුවන් සහ බාහිර අයැදුම්කරුවන් සඳහා අයැදුම්පත් කැඳවීම අද සිට සිදු කෙරෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මෙම අයැදුම්පත් මාර්තු 06 වන දා දක්වා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කළ හැක.

පාසල් අයැදුම්කරුවන් තම පාසලේ විදුහල්පති මගින් ද, පෞද්ගලික අයැදුම්කරුවන් එම අපේක්ෂකයන් විසින් ද තම අයැදුම්පත් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්, තැ.පෙ. 1503, කොළඹ යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යැවිය යුතු ය.

නියමිත දිනට පසුව ලැබෙන අයැදුම්පත් ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පැවසීය.