විදුලි බලාගාරයක් නිසා අභාවයට යන කිතුල්ගල ‘වයිට් වෝටර් රාෆ්ටින්’ ක්‍රීඩාව (Special Report)

විදුලි බලාගාරයක් නිසා අභාවයට යන කිතුල්ගල ‘වයිට් වෝටර් රාෆ්ටින්’ ක්‍රීඩාව (Special Report)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

05 Feb, 2015 | 9:16 pm

සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත් කිතුල්ගල සුන්දර පරිසරය අවදානමකට ලක්ව ඇති බව නිව්ස්ෆස්ට් ඊයේ අනාවරණ කළේය.

වයිට් වෝටර් රාෆ්ටින් ක්‍රීඩාව සඳහා වඩාත් ප්‍රචලිත මේ සුන්දර පරිසරයේ හෙට දවස පිළිබඳව නිව්ස්ෆස්ට් කළ විමසා බැලීමේ දෙවැන්නයි මේ.

2වන කොටස (05-02-2015)

 

1වන කොටස (04-02-2015)