රජයට අයත් වාහන 8ක් වාරියපොල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙන් (VIDEO)

රජයට අයත් වාහන 8ක් වාරියපොල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙන් (VIDEO)

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

01 Feb, 2015 | 4:33 pm

රජයට අයත් වාහන 8ක් සහ යතුරු පැදි 4ක් වාරියපොල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය තුළ තිබී සොයාගෙන තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, ලැබුණු තොරතුරක් මත එම වාහන අද පස්වරුවේ සොයාගත් බව ය.

එම වාහනවල ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ සහ ජාතිය ගොඩනැගිමේ අමාත්‍යාංවල නම් සඳහන් බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේය.

කැබ් රථ 5ක්, ජිප් රථයක්, මෝටර් රථයක්, ලොරි රථයක් සහ යතුරු පැදි 4ක් පොලීසිය සොයාගත් වාහන අතර වේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, එම වාහන භාවිතා නොකර එම ස්ථානයේ තිබීම පිළිබඳව පොලීසිය පරික්ෂණ ආරම්භ කරන බව ය.