අද සිට බස් ගාස්තු අඩු වෙන්නේ මෙහෙමයි

අද සිට බස් ගාස්තු අඩු වෙන්නේ මෙහෙමයි

අද සිට බස් ගාස්තු අඩු වෙන්නේ මෙහෙමයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

01 Feb, 2015 | 7:34 am

බස් ගාස්තු අඩු කිරීම අද ක්‍රියාත්මක වේ.

අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා පැවසුවේ, නව සංශෝධනයට අනුව බස් ගාස්තු 8% ත් 10%ත් අතර ප්‍රමාණයකින් අඩු වන බව ය.

ඛාණ්ඩ කිහිපයක් යටතේ බස් ගාස්තු අඩු කිරීම සිදු කෙරෙන බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.

ඒ අනුව අවම ගාස්තුව වන රුපියල් 9 රුපියල් 8 දක්වා අඩු වනු ඇති.

රුපියල් 13 ගාස්තුව 12 දක්වා ත් රුපියල් 17 සිට රුපියල් 34 දක්වා වන ගාස්තු රුපියල් දෙකකින් ද පහළ දමා තිබේ.

රුපියල් 37 සිට 41 දක්වා වන ගාස්තුව රුපියල් 3කින් පහළ දමා ඇති අතර රුපියල් 44 සිට 59 දක්වා වන ගාස්තුව රුපියල් 4කින් පහළ දමා ඇති බව අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පැවසී ය.

රුපියල් 62 සිට 64 දක්වා වන ගාස්තුව පහළ දමා ඇත්තේ, රුපියල් 5කිනි.

රුපියල් 67 සිට 80 දක්වා වන ගාස්තුව රුපියල් 6කින් ද රුපියල් 83 සිට රුපියල් 85ක් දක්වා වන ගාස්තුව රුපියල් 7 කින් ද පහළ දමා තිබේ.

රුපියල් 88 සිට රුපියල් 99 දක්වා වන ගාස්තුව පහළදමා ඇත්තේ, රුපියල් 8කිනි.

අවස්ථා 305ක් යටතේ බස් ගාස්තු අඩු කිරීම සිදු කර ඇති අතර ඒ අනුව රුපියල් 708ක් වූ වැඩි ම බස් ගාස්තුව රුපියල් 57කින් අඩු කර ඇති බව අභ්‍යන්තර ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය පැවසී ය.